Sunday, December 17, 2006

மேகம் மூடிய வெண்மை

பேசச் சொன்னது அன்பு நிலா
பிரியச் சொன்னது துன்ப நிலா
தூங்கச் சொன்னது காதல் நிலா
துடிக்க விட்டது கால நிலா
இன்பம் தந்ததும் ஒரே நிலா
ஏங்க வைத்ததும் அதே நிலா

(பெரிய இடத்து பெண்)

No comments: